karta rabatowa Włocławek

Włocławska Karta Stałego Klienta
Sprawdź listę partnerów!

Kancelaria Radcy prawego Przemysława Podlewskiego

Kancelaria Radcy prawego Przemysława PodlewskiegoKancelaria Radcy prawego Przemysława Podlewskiego
mieści się we Włocławku przy ulicy M. Reja 10 lok. nr 2.
tel. 502 516 143, 54 420 18 18
www.radcaprawnywloclawek.pl
mail: kancelaria@radcaprawnywloclawek.pl
Świadczy usługi zarówno na rzecz Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców o różnej strukturze i formie organizacyjno – prawnej.
Kluczową kwestią dla skutecznego reprezentowania interesów Klienta, a w konsekwencji jego zadowolenia, jest indywidualne podejście do każdej ze spraw. Kancelaria udziela pomocy prawnej w wielu dziedzinach prawa, jednakże specjalizuje się w prawie gospodarczym i cywilnym. Nadto Radca prawny Przemysław Podlewski prowadzi sprawy z zakresu prawa pracy oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego. Świadczymy usługi kompleksowego doradztwa prawnego obejmującego swym zakresem dziedziny prawa związane z obrotem gospodarczym. W wykonywanej pracy kieruje się najwyższymi standardami etycznymi, profesjonalizmem świadczonych usług oraz zasadą zapewnienia Klientom pełnego komfortu w świadomym i swobodnym realizowaniu swoich celów biznesowych.
Prowadzimy bezpośrednie doradztwo poprzez udział w spotkaniach z klientami, przygotowujemy projekty pism i umów, bierzemy udział w negocjacjach, występujemy jako pełnomocnik przed sądami wszystkich instancji.
Kancelaria świadczy usługi doradztwa, oraz reprezentacji w postępowaniach odszkodowawczych w sprawach dotyczących uszczerbku na zdrowiu, dobrach osobistych lub majątku spowodowanych w szczególności:
 • wypadkami samochodowymi,
 • wypadkami przy pracy,
 • błędami w sztuce lekarskiej,
 • niewłaściwym wykonaniem usług,
 • innymi zdarzeniami rodzącymi odpowiedzialność odszkodowawczą.
 
W dziedzinie windykacji oferta kancelarii jest bardzo szeroka. Skierowana jest ona zarówno do wierzycieli jak i dłużników we wszystkich etapach postępowania windykacyjnego zarówno przedsądowego jak i sądowego.
Działania świadczone przez kancelarię obejmują w szczególności:
 • pełną obsługę wierzytelności - polegającą na zapobieganiu powstawania niechcianych "zatorów płatniczych" w postaci niespłaconych wierzytelności,
 • bieżące monitowanie płatności - zarówno ze strony wierzyciela jak i dłużnika,
 • pomoc w prawnym zabezpieczeniu transakcji.
   
Dla Wierzyciela
Już w samym procesie windykacyjnym kancelaria oferuje szereg usług na każdym etapie postępowania:
 • czynności przedsądowe - działania mające na celu zmobilizowanie dłużnika do uregulowania zaległości i uniknięcia przez niego konsekwencji prawno-finansowych,
 • czynności poprzedzające postępowanie sądowe - zawezwania do próby ugodowej lub do postępowania mediacyjnego,
 • czynności sądowe - prowadzenie spraw w postępowaniu upominawczym, nakazowym oraz w postępowaniu zwykłym,
 • czynności przedegzekucyjne - ten etap obejmuje działania po otrzymaniu wyroku lub nakazu zapłaty. Jest to etap próby polubownego załatwienia sprawy w oparciu o uzyskane drogą sądową orzeczenie. Negocjujemy warunki uregulowania należności, nadzorujemy ich spłatę,
 • czynności egzekucyjne - obejmują wnioskowanie o wszczęcie egzekucji komorniczej oraz działania w przypadku bezskuteczności egzekucji komorniczej,
 • czynności po stwierdzeniu bezskuteczności egzekucji - działania zmierzające do wyjawienia majątku dłużnika, dochodzenie roszczeń od członków zarządu spółki z o.o. z tytułu odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki w przypadku bezskutecznej egzekucji z majątku spółki.

Dla Dłużnika
W procesie windykacyjnym kancelaria wspiera również dłużników. Moje działania obejmują:
 • czynności przedsądowe - próby polubownego rozwiązania sporu na etapie przedsądowym, działania zmierzające do doprowadzenia do ugody przy częściowej redukcji zadłużenia,
 • czynności sądowe - reprezentowanie przed organami sądowymi we wszystkich etapach postępowania,
 • czynności przedegzekucyjne - przygotowujemy propozycje ugodowe wobec wierzyciela, propozycje rozłożenia należności na raty i inne działania mające na celu poprawę sytuacji dłużnika,
 • czynności egzekucyjne - przygotowywanie skarg na czynności komornika, wnoszenie powództw przeciwegzekucyjnych,
 • czynności po stwierdzeniu bezskuteczności egzekucji - reprezentowania członków zarządu spółki z o.o. w przypadku ich odpowiedzialności za zobowiązania spółki oraz reprezentowanie dłużnika w postępowaniu o wyjawienie majątku.
 
W zakresie usług świadczonych przez Kancelarię znajduje się dochodzenie odszkodowań tytułem umów ubezpieczeniowych.
 
W dziedzinie ubezpieczeń majątkowych kancelaria świadczy usługi związane z dochodzeniem ubezpieczeń w związku z:
 • pożarem, powodzią, huraganem, uderzeniem pioruna, gradobiciem, wybuchem, awarią instalacji wodno-kanalizacyjnej,
 • utratą zysku w wyniku przerw w działalności,
 • uszkodzeniami maszyn,
 • kradzieżą z włamaniem,
 • dewastacją mienia,
 • stratami wynikłymi w transporcie towarów (cargo).
 
W dziedzinie ubezpieczeń osobowych kancelaria świadczy usługi związane z dochodzeniem należności:
 • przy ubezpieczeniu na życie - zarówno w wyniku śmierci ubezpieczonego, jak również dożycia przez niego do oznaczonego wieku,
 • przy ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków - w wyniku uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.
 
Ponadto udzielamy kompleksowej pomocy w zakresie ubezpieczeń społecznych. Reprezentujemy pracowników i pracodawców przed urzędami, oraz sądami. Kancelaria zajmuje się obsługą spraw ubezpieczeniowych poprzez sporządzanie odwołań od decyzji ZUS i KRUS oraz pozwów i pism procesowych w postępowaniu sądowym:
 • prawo do renty,
 • prawo do emerytury,
 • uznanie niezdolności do pracy,
 • odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy,
 • prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
 
Kancelaria pomaga klientom indywidualnym w sprawach rodzinnych i majątkowych niezwiązanych z działalnością gospodarczą.
Są to w szczególności sprawy o:
 • alimenty, w tym o obniżenie lub podwyższenie ich wysokości,
 • rozwód bez orzekania i z orzekaniem o winie,
 • separację,
 • zniesienie ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej,
 • podział majątku,
 • pozbawienie, lub powierzenie władzy rodzicielskiej,
 • wnoszenie sprzeciwu od czynności prawnej dokonanej przez współmałżonka,
 • sporządzanie majątkowych umów małżeńskich
 
   Prowadzimy sprawy dotyczące umów zobowiązaniowych w tym w szczególności:

sprzedaży, zamiany, dostawy, kontraktacji,  o dzieło, o roboty budowlane, najmu i dzierżawy,
leasingu, użyczenia, pożyczki, zlecenia, agencyjnej, komisu, przewozu, spedycji, przechowania, składu, poręczenia, przekazu, a także sprawy z zakresu bezpodstawnego wzbogacenia, prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia i czynów niedozwolonych.
 
Prowadzimy sprawy z zakresu prawa rzeczowego w tym:
 • sprawy o nabycie i utratę własności,
 • o zasiedzenie,
 • o ustalenie sposobu zarządzania współwłasnością i zniesienia współwłasności,
 • z zakresu ustawy o własności lokali,

 
Prowadzimy sprawy spadkowe w tym:

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • podział spadku,
 • zachowek,
 • zabezpieczenie spadku i spis inwentarza,
 • wyjawienie przedmiotów spadkowych,
 • w zakresie przygotowania i dyspozycji testamentów.
 
Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę w zakresie prawa spółek i ładu korporacyjnego. Obsługa ta obejmuje reprezentację w toku postępowań przed sądem, zarówno w sprawach rejestracyjnych jak i spornych.
Ponadto kancelaria zapewnia wsparcie i pomoc prawną w takich dziedzinach jak:
 
 • tworzenie i likwidacja spółek,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności w Polsce,
 • doradztwo dotyczące bieżącej działalności spółek,
 • łączenie i przekształcanie spółek prawa handlowego wraz z przygotowaniem stosownych dokumentów i umów w zakresie łączenia, przekształcania i przejmowania spółek,
 • doradztwo prawne w związku ze zmianami struktury właścicielskiej spółek, w tym przygotowanie umów nabycia (zbycia) udziałów lub akcji,
 • opracowywanie zabezpieczeń finansowych w tym poręczeń, gwarancji i weksli,
 • obsługę zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
 • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości,
 • reprezentowanie w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.
 
 
Pomagamy reprezentując interesy Klientów w najkorzystniejszym rozwiązywaniu zaistniałych sporów zarówno sądowych jak i pozasądowych. Ponadto:
 • reprezentujemy klientów przed sądami polubownymi, powszechnymi wszystkich instancji we wszelkich sprawach cywilnych i gospodarczych,
 • opracowujemy strategie prowadzenia sporów przy uwzględnieniu zasady, że wykorzystane instrumenty prawne muszą być adekwatne do konkretnego przypadku biorąc jednocześnie pod uwagę konieczność optymalizacji kosztów,
 • prowadzimy negocjacje i mediacje na etapie przedsądowym i sądowym,
 • doradzamy i reprezentujemy w postępowaniu arbitrażowym przed krajowymi sądami polubownymi,
 • przygotowujemy treści ugód i porozumień pozasądowych,
 • reprezentujemy przed organami administracji obu instancji
 
 
Kancelaria prowadzi obsługę w zakresie prawa pracy. Posiadamy doświadczenie w reprezentacji pracowników oraz pracodawców w negocjacjach, sporach sądowych jak i pozasądowych z zakresu prawa pracy. Świadczona przez Kancelarię obsługa prawna obejmuje w szczególności:
 • sporządzanie umów o pracę, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, kontraktów menadżerskich i in.,
 • sporządzanie umów o zakazie konkurencji,
 • reprezentowanie w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa pracy,
 • ochronę prawną roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy,
 • egzekwowanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • doradztwo w zakresie wyboru najlepszych form nawiązania stosunku pracy i najkorzystniejszych sposobów jego rozwiązywania,
 
Dane kontaktowe:
r. pr. Przemysław Podlewski
Kancelaria Radcy prawnego
ul. M. Reja 10 lok. nr 2, 87-800 Włocławek
tel. 502 516 143, 54 420 18 18
mail: kancelaria@radcaprawnywloclawek.pl
www.radcaprawnywloclawek.pl
 •