karta rabatowa Włocławek

Włocławska Karta Stałego Klienta
Sprawdź listę partnerów!

Regulamin

REGULAMIN KARTY STAŁEGO KLIENTA – RABATWLO

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady programu karty stałego klienta RabatWlo.pl („Program”), jak również zasady wydawania i używania kart stałego klienta RabatWlo („Karty Stałego Klienta”).
2. Wydawcą Kart Stałego Klienta i organizatorem Programu jest SMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Brzeska 21/4, 87-800 Włocławek, NIP: 8883147472 („Organizator”).
3. Karty Stałego Klienta będą wydawane i akceptowane przez Partnerów programu. Aktualna lista Partnerów RabatWlo znajduje się na stronie internetowej: www.rabatwlo.pl w zakładce „Partnerzy”.


II WARUNKI OTRZYMANIA KARTY STAŁEGO KLIENTA RABATWLO
1. Celem przystąpienia do Programu oraz otrzymania Karty Stałego Klienta Klient powinien spełnić łącznie następujące warunki:
a) Klient jest pełnoletnią osobą fizyczną,
b) Klient dokonał zakupu towarów u jednego z Partnerów programu,
c) Klient zapoznał się i zaakceptował niniejszy Regulamin,
2. Ilość kart jest ograniczona. Każdy z Partnerów ma 100 kart do rozdania Klientom swojej firmy. Każdy Partner podejmuje indywidualną decyzję komu i na jakich zasadach udzieli kartę RabatWlo.


III POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
1. Karty Stałego Klienta będą wydawane przez Partnerów RabatWlo Klientom, którzy dokonają zakupów towarów lub usług w jednym z punktów Partnerskich RabatWlo po spełnieniu warunków, o których mowa pkt. II.1 powyżej.
2. Karty Stałego Klienta upoważniają osobę okazującą kartę RabatWlo do otrzymania rabatu od ceny detalicznej lub bonusu na zakupy towarów lub usług u Partnera RabatWlo („Rabat”)
3. Rabatu nie można wymienić na gotówkę.
4. W celu naliczenia Rabatu należy okazać kasjerowi Kartę Stałego Klienta RabatWlo przed dokonaniem wyboru formy płatności za zakupy.
5. W przypadku zwrotu towaru z przyczyn innych niż te wynikające z ustawy prawa konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), przy zakupie którego klient skorzystał z Karty Stałego Klienta, Klient otrzyma wyłącznie zwrot ceny faktycznie uiszczonej.
6. Rabat nie przysługuje osobie lub firmie, która ma podpisaną umowę z Partnerem RabatWlo i ma ustalone indywidualne warunki cenowe.
7. W przypadku firmy Bemo Nieruchomości i skorzystania z usługi finansowej, Klient otrzyma od Bemo Nieruchomości bon do Galerii Wzorcownia we Włocławku o wartości 200 zł netto.
8. Organizator może odmówić przedsiębiorcy przystąpienia do Programu RabatWlo bez podania przyczyny.  


IV DANE OSOBOWE
1. Każdy Partner ma prawo poprosić posiadacza Karty Stałego Klienta RabatWlo o ujawnienie danych osobowych w celu wykonania usługi. W tym celu Partner jest zobowiązany poinformować Klienta o zakresie przetwarzania danych na osobnym, wewnętrznym formularzu. Ujawnienie przez klienta w formularzu zgłoszeniowym danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak niezbędne do uzyskania Rabatu u danego Partnera. Za przetwarzanie Danych Osobowych odpowiada wówczas Partner, który uzyskuje dane od Klienta. Za przetwarzanie tych danych Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
2. Organizator przetwarza dane osobowe podane wyłącznie podczas kontaktu Klienta przez formularz kontaktowy i wyłącznie do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Administratorem danych osobowych ujawnionych w formularzu kontaktowym jest SMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Brzeska 21/4, 87-800 Włocławek, NIP: 8883147472.
3. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z  dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) („Ustawa”).


V CZAS TRWANIA I REZYGNACJA Z PROGRAMU
1. Program RabatWlo trwa do 31 maja 2021.
2. Liczba kart jest ograniczona i wynosi 4000 sztuk.
3. Partner może zrezygnować z Programu poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji na adres siedziby Organizatora.
 


VI REKLAMACJE
1. W przypadku przeprowadzenia Programu niezgodnie z Regulaminem klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
2. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona w formie elektronicznej na adres: info@rabatwlo.pl lub w formie pisemnej na adres: SMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Brzeska 21/4, 87-800 Włocławek z dopiskiem „Reklamacja RabatWlo”
3. Składający reklamację powinien uwidocznić w jej treści swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy.
4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 30 dni liczonych od dnia jej otrzymania.
5. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe składającego reklamację wyłącznie w związku z procedura reklamacyjną, a po zakończeniu procedury reklamacyjnej dane osobowe zostaną usunięte.


VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Zmieniony Regulamin udostępniony zostanie na stronie internetowej: www.rabatwlo.pl.
Zmiany będą obowiązywać od czasu publikacji zmian na stronie internetowej: www.rabatwlo.pl.
2. Do wszelkich spraw nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2020.